ภาพกิจกรรม กีฬาภายใน ดอกคูณเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายได้จัดกิกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ดอกคูนเกมส์ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่