โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

 กลุ่มบริหารงานวิชา ประกอบด้วย
1.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.งานสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
4.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.งานสร้างเครือข่ายพัมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
7.งานทะเบียนและวัดผล
8.งานโครงการในพระราชดำริ
9.งานพัฒนาการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 5 ด้าน
10.งานแนะแนวการศึกษา
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย
1.งานกิจการนักเรียน
2. งานสภานักเรียน
3. งานอาคารสถานที่และ งานสิ่งแวดล้อม
4. งานยานพาหนะ
5. งานสัมพันธ์ชุมชน
6. งานสหกรณ์ร้านค้า
7. งานธนาคารโรงเรียน
8. งานระบบสาธารณูปโภค
9. งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
10. งานส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
11. งานระบบช่วยเหลือนักเรียน
12. งานระเบียบวินัยนักเรียน
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ ประกอบด้วย
1. งานแผนงานและงบประมาณ
2. งานบริหารงานการเงินและบัญชี
3. บริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
4. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
1.งานวางแผนอัตรากำลัง
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. งานระเบียบวินัยครู
5.งานเครื่องราชอิสริยภรณ์
6.งานจัดระบบและการจัดทำระเบียนประวัติ
7.งานออกจากราชการ
8.งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
9. งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
10. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ
12. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา
14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
1. งานอนามัยโรงเรียน
2. งานโภชนาการ
3. งานแนะแนว
4. งานห้องสมุด
5. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
6. งานพัฒนาเรือนนอนและบ้านพัก
7. งานธุรการและสารบรรณ
8.  งานประชาสัมพันธ์
9. ควบคุมภายใน
10.  งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
11. งานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
12.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย