เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

         “การศึกษาทางไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมชุมชน บนความพอเพียง”

การศึกษาทางไกล หมายถึง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีครูปลายทางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับครูต้นทาง

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หมายถึง โรงเรียนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรม ๑๓ กิจกรรม ดังนี้ ไบโอดีเซล ต้นไม้แห่งคุณธรรม เตาเผาถ่านพิทักษ์โลก น้ำส้มควันไม้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ไฮโดรโปรนิกส์ สวนพฤกษศาสตร์ บ่อบำบัดน้ำเสีย แก๊สชีวภาพ โรงเรียนเครือข่ายคู่รักษ์โลก ทอดผ้าป่าน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการปลูกปาล์มน้ำมัน และทำนา เป็นต้น

พรั่งพร้อมชุมชุน หมายถึง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

บนความพอเพียง หมายถึง โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และมีความรู้/คุณธรรม มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ