อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

 

                “จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ”

 

จงรักภักดี คือ ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง ประกอบด้วย

ชาติ หมายถึง มีความรัก ความสำนึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย มีความผูกพันหวงแหนในมาตุภูมิ บ้านเกิดเมืองนอน คือ ผืนแผ่นดินไทย ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิในฐานะพลเมืองดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือ สร้างความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและรักเกียรติภูมิของชาติ
ศาสนา หมายถึง ประพฤติปฏิบัติตน กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย โดยการไม่กระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ช่วยรักษาและทะนุบำรุงพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
สถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรักและปรารถนาดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้นให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตามหลักทศพิธราชธรรม ทรงให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกร

มีคุณธรรมประกอบด้วย

๑. ขยัน หมายถึง ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในเรื่องที่ถูก ที่ควร สู้งานมีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง
๒. ประหยัด หมายถึง ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ฝากเงินไว้ธนาคารโรงเรียนอยู่เสมอ
๓. ซื่อสัตย์ หมายถึง ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง
๔. มีวินัยในตนเอง หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ และตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเอง และสังคม
๕. สุภาพ หมายถึง ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจา และท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงามวางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
๖. สะอาด หมายถึง ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อมมีความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
๗. สามัคคี หมายถึง ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง สามารถ แก้ปัญหา และขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสมานฉันท์
๘. มีน้ำใจ หมายถึง ผู้ให้และอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย และสติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

เคียงคู่คุณธรรม ประกอบด้วย

๑. สนองงานพระราชดำริ หมายถึง นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินสายกลางในการดำรงชีวิตตาม ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และความรู้/คุณธรรม นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมงาน/โครงการตามพระราชดำริตามที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
๒. สนองพระบรมราโชบาย ๑๒ ประการ หมายถึง นักเรียนประพฤติตามพระบรมราโชบาย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นำไปเป็นแนวปฏิบัติมี ๑๒ ประการ ดังนี้
๒.๑ รู้จักรักษาความสะอาดทั้งกายและใจ
๒.๒ รู้จักช่วยเหลือตนเอง
๒.๓ เป็นเด็กดี มีความเมตตา กรุณา
๒.๔ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๒.๕ ตรงต่อเวลา
๒.๖ มีความกตัญญูกตเวที
๒.๗ มีความขยันหมั่นเพียร
๒.๘ มีความประพฤติเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตน
๒.๙ มีความโอบอ้อมอารี
๒.๑๐ รู้จักสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒.๑๑ ปลูกผักส่วนครัวเลี้ยงสัตว์ และนำไปจำหน่าย
๒.๑๒ รู้จักมัธยัสถ์อดออม ฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารเพื่ออนาคตของตนเอง
๓. ส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน หมายถึง นักเรียนได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทอาชีพทั้ง ๕ ด้านคือ อุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม พานิชย์และบริการ สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการทำงานร่วมกัน มีรายได้ระหว่างเรียน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข