สารสนเทศพื้นฐาน

สารสนเทศพื้นฐาน

สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน

 

ข้อมูลบุคลากร :
    จำนวนบุคลากร

 

ข้อมูลนักเรียน :
    จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,065 คน แยกเป็น เพศชาย 493 คน หญิง 572 คน (ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61)
    จำนวนนักเรียนแยกตามระดับที่เปิดสอน (ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61)

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น