วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗จังหวัดหนองคาย มุ่งมั่นพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เน้นคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่การกระจายอำนาจและพัฒนางานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นที่พึงพอใจทุกฝ่าย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคทั่วถึงครอบคลุมเขตพื้นที่บริการโดยนำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสร้างเครือข่ายชุมชนและจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนและสะอาดร่มรื่นน่าอยู่

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักความสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของโรงเรียน “เก่ง ดี เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของราชประชาฯ”

เป้าประสงค์

นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา