ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

IMG_0237
นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
IMG_0242
นายบัญชา ทองสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
IMG_0248
นางผานิตย์ ปงสนิท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
IMG_0306
นายธวัชชัย ปงสนิท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน