กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

IMG_0573

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

ชื่อ-สกุล : นายสำเริง ระกานอก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย

IMG_0538

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณภา ปัททุมมี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย

IMG_0438

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตราภรณ์ ชาเรืองเดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย

IMG_0435

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรสุดา  ชาเรืองเดช
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย

IMG_0471

ชื่อ-สกุล : นายกิตติธร เรืองบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย