กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิชฌา บิดานารา
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตร

ชื่อ-สกุล : นางทวีพร ปัญสวัสด์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป

ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติภา วะหาโล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัฐติยา เย็นละออง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางพวงชมพู สิงหศิริ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรม

ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์  ปัญญาโชติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุสาหกรรมศิลป์

ชื่อ-สกุล : นายประชา มุลตะกอน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรม

ชื่อ-สกุล : นายกรณ์นฤเชษฐ์ รันรัตติยา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี,ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,บริหารการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายจรัญ ดวงสุวรรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตร

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อนตรี เฉลิมชัย โสมาศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุสาหกรรมศิลป์

ชื่อ-สกุล : นายนิรุต บุญชาญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตร

ชื่อ-สกุล :นางประณิธิ ภูหลักด่าน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล : นางสาวนุสรา ศรีชัยวาลย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(กองทุนเสมาฯ)
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล : นายอมรฤทธิ์ พิมพพ์มีลาย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา