กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

IMG_0254

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ชื่อ-สกุล : นายจักรพันธ์ จันสองคอน
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

IMG_0561

ชื่อ-สกุล : นางภัทรา ตั้งอารีอรุณ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา

IMG_0388

ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

IMG_0261

ชื่อ-สกุล : นางสาววิราฉัตร ตั้งอารีอรุณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

KissHot-0357

ชื่อ-สกุล : นายนิกร คงทวี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

IMG_0337

ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล โฆษิต
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วิทยฐานะ : 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์