ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
๒๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๔๘๒๐ โทรสาร ๐๔๒-๔๑๔๙๕๙
Email: rpk27nk@gmail.com
Website: www.rpk27nk.ac.th