ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐
สังกัด : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์๐๔๒-๔๑๔๕๙๕
FAX ๐๔๒-๔๑๔-๘๒๐
E:mail : rpk27nk@gmail.com
Website : www.rpk27nk.ac.th
Facebook : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เนื้อที่ : ๕๗๐ ไร่
เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ :
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ จังหวัดหนองคาย