โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลความรู้
ครูประจำฐาน ครูภัสรา จันทเสน
นํ้าหมักชีวภาพ คือ น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะ ซึ่งอาจหมักร่วมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง advertisementกระบวนการหมักของน้ำหมักชีวภาพจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กากน้ำตาล และน้ำตาลจากสารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงาน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. การหมักแบบต้องการออกซิเจน เป็นการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดที่ต้องการออกซิเจนสำหรับกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อสร้างเป็นพลังงาน และอาหารให้แก่เซลล์ การหมักชนิดนี้จะเกิดน้อยในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ และมักเกิดในช่วงแรกของการหมัก แต่เมื่อออกซิเจนในน้ำ และอากาศหมด จุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนจะลดน้อยลง และหมดไปจนเหลือเฉพาะการหมักจากจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน
2. การหมักแบบไม่ต้องการออกซิเจน เป็นการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนสำหรับกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อสร้างเป็นพลังงาน และอาหารให้แก่เซลล์ การหมักชนิดนี้จะเกิดเป็นส่วนใหญ่ในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ส่วนพวกเมอเคปเทนและก๊าซซัลไฟด์ปล่อยออกมาเล็กน้อย

วัตถุประสงค์

  1. 1) นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพของคนในท้องถิ่น เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต
  2. 2) นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องน้ำใจน้ำใจจากเพื่อนสู่เพื่อน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนสายสัมพันธ์อันดีในชุมชน
  3. 3) นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติ ดิน และแหล่งน้ำภายในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเกิดจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. 4) นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังที่ควรสืบสานต่อไป
  5. 5) นักเรียนสามรถทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายได้ในชีวิตประจำวัน