โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลความรู้
ครูประจำฐาน ครูผานิตย์ ปงสนิท ความพอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์

  1. 1) นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพของคนในท้องถิ่น เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต
  2. 2) นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องน้ำใจน้ำใจจากเพื่อนสู่เพื่อน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนสายสัมพันธ์อันดีในชุมชน
  3. 3) นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติ ดิน และแหล่งน้ำภายในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเกิดจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. 4) นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังที่ควรสืบสานต่อไป
  5. 5) นักเรียนสามรถทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายได้ในชีวิตประจำวัน