ขั้นตอนการดำเนินงาน


ขั้นตอนการดำเนินการ

เวลาเปิดทำการธนาคารขยะโรงเรียน

วันเสาร์   13.00 – 17.00  น.
วันอาทิตย์ ภาคเช้า 08.30 – 11.30  น.
  ภาคบ่าย   13.00 – 17.00  น.
 1. แต่งตั้งคณะทำงานธนาคารขยะโรงเรียน
 2. ประชุมคณะทำงานและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
 3. จัดอบรมนักเรียนแกนนำและ คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่
 5. คณะทำงานดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาฝาก
  2.  และชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิลที่สมาชิกนำมาฝากกับธนาคาร
  3. เจ้าหน้าที่จดบันทึก จดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก ประเภท และปริมาณขยะรีไซเคิลเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่คิดเงิน
  4. เจ้าหน้าที่คิดเงิน คิดจำนวนเงินของขยะรีไซเคิลที่สมาชิกนำมาฝาก – ถอนเงินของสมาชิก
  5. เจ้าหน้าที่บัญชี สรุปยอดการนำฝากของสมาชิก สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ของธนาคาร บันทึกยอดคงเหลือของขยะรีไซเคิล โดยต้องทำการบันทึกทุกสิ้นวันเปิดทำการ
  6. ผู้จัดการธนาคารจัดการตรวจสอบบัญชีจากเจ้าหน้าที่บัญชี เพื่อส่งต่อให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
  7. อาจารย์ที่ปรึกษาประสานร้านรับซื่อของเก่า และขายขยะที่นักเรียนนำมาฝากไว้
 6. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน