แผนการปฏิบัติงานธนาคารขยะโรงเรียน

 

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

ประชุมคณะกรรมทำงาน

16 พ.ค.

2.

เปิดรับสมัครคณะทำงานเพิ่มใหม่

17 – 31 พ.ค.

3.

อบรมคณะทำงานชุดใหม่

17 – 31 พ.ค.

4.

เตรียมเอกสารเกี่ยวกับธนาคารขยะทุกประเภท

17  พ.ค.

5.

ทำความสะอาดบริเวณธนาคารขยะ

16 พ.ค.

5.

ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการธนาคารขยะโรงเรียน

17  พ.ค.

6.

เปิดรับสมาชิกใหม่ (เริ่ม การฝาก – ถอน )

16 พ.ค. – 28 ก.พ.

7

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขยะ(รายการเสียงตามสายและกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง)

ทุกวันพุธ

8.

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

ทุกวันอาทิตย์ที่ 2  ของเดือน

9.

จำหน่ายขยะกับร้านรับซื้อของเก่า

ทุกวันอาทิตย์

10.

ประเมินผลการดำเนินงาน

ทุกสิ้นเดือน

11.

รายงานผลการดำเนินงานต่อสถานศึกษา

สิ้นปีการศึกษา