กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • ชื่อ-สกุล : นางผานิตย์ ปงสนิท
  ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : ภาษาไทย,บริหารการศึกษา

 • ชื่อ-สกุล : นางสาวธมนวรรณ แสนมิตร
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : ภาษาไทย,บริหารการศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายสำเริง ระกานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาไทย
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณภา ปัททุมมี
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาไทย
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตราภรณ์ ชาเรืองเดช
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาไทย
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวเปรมจิตร ฤาคำ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาไทย
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐธิดา สุมสา
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาไทย