กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 • ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิชฌา บิดานารา
  ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : เกษตร
 • ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย ปงสนิท
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : อุตสาหกรรม,บริหารการศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นางทวีพร ปัญสวัสด์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
 • ชื่อ-สกุล : นายสันติ นันทะจันทร์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติภา วะหาโล
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวนัฐติยา เย็นละออง
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายกรณ์นฤเชษฐ์ รันรัตติยา
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,บริหารการศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายจรัญ ดวงสุวรรณ์
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : เกษตร
 • ชื่อ-สกุล : นายนิรุต บุญชาญ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : เกษตร
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวนุสรา ศรีชัยวาลย์
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(กองทุนเสมาฯ)
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ