กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • ชื่อ-สกุล : นายเดชา ภูหลักด่าน
  ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : สังคม ศาสนา,รัฐศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวปวีณา วนะภูติ
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวอรสุดา ทองมูล
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : สังคมศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายจตุพล พันธุออน
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : สังคมศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายฐาปกรณ์ กรองแก้ว
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : สังคมศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวปัทมา อินธิเสน
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : สังคมศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายสัญนิตย์ ผลภิญโญ
  ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : นิติศาสตร์