กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์

 • ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชย
  ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : เคมี
 • ชื่อ-สกุล : นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณ
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวบรรจง พลลม
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ฟิสิกส์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวอรพรรณ ผองสุข
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวอารียา ชัยเลิศ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ฟิสิกส์
 • ชื่อ-สกุล : นายพุทธชัย พูนเจริญผล
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : เคมี
 • ชื่อ-สกุล : นายวุฒิพงษ์ จิตอาคะ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ฟิสิกส์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวฐานมาศ ศิริวัฒน์
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวอลิสา นาใจเย็น
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : วิทยาศาสตร์