กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 • ชื่อ-สกุล : นายชฎากร สิงหศิริ
  ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : พลศึกษา,บริหารการศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายภูริวัฒน์ ชัยอาคม
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : พลศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายกิตติณัฏฐ์ ตั้งอารีอรุณ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : พลศึกษา