กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์

 • ชื่อ-สกุล : นายจักรพันธ์ จันสองคอน
  ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นางภัทรา ตั้งอารีอรุณ
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ประถมศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวจรัญญา สีมาพันธ์
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นายนิกร คงทวี
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุน
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล โฆษิต
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาววิราฉัตร ตั้งอารีอรุณ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจมาศ บริบูรณ์มังสา
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวศรัญญา อารยะรังษี
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 • ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา ประวันนา
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์