กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรม
  ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงศ์ นามวงษา
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ,ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • ชื่อ-สกุล : นายดิเรก ไชยแสง
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรียา ยางนอก
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวริรัญญา สันประเทียบ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวภามิณี เชิดชน
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวเดือนใส พ่อยันต์
  ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ