กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

 • ชื่อ-สกุล : นายบัญชา ทองสา
  ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : ดนตรีศึกษา,บริหารการศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่าง
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  วิชาเอก : นาฏศิลป์,บริหารการศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นายเจริญ ไชยแสง
  ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : นาฏศิลป์ และการละคร
 • ชื่อ-สกุล : นายพิชัย เทียบดอกไม้
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ดุริยางคศิลป์
 • ชื่อ-สกุล : นายวสันต์ วอแพง
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : ศิลปศึกษา
 • ชื่อ-สกุล : นางสาวภัสรา จันทะเสน
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : นาฏศิลป์
 • ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ วรรณสา
  ตำแหน่ง : วิทยากรท้องถิ่น
  วิทยฐานะ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  วิชาเอก : จิตรกรรม