โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม


ความเป็นมาและความสำคัญ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น กำพร้า  เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ฯลฯ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ปะเภท เข้าอยู่ประจำในโรงเรียน นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดขยะที่ต้องหมุนเวียนอยู่ภายในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนได้เล็งเห็นว่าควรมีการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี อีกทั้งสามารถนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดกิจกรรม  “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถ คัดแยกขยะได้ถูกประเภท เห็นคุณค่าในการคัดแยกขยะ และยังได้รณรงค์ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการดำรงชีวิตของนักเรียน และจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ” และได้รับทุนสนับสนุนโครงการ ทำให้กิจกรรมธนาคารขยะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และได้จัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นทางการเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน
  2. เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม
  3. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  4. เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้อง พิจารณาได้จากตามเรือนนอนมีกล่องแยะขยะที่จำแนกตามประเภทที่ธนาคารรับซื้อ
  2. นักเรียนแกนนำสามารถนำความรู้เรื่องขยะไปเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อขยายผลสู่ชุมชนต่อไป
  3. รายได้จากการขายขยะของธนาคาร สามารถตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป